Akcie

Akcie jsou formou cenného papíru, který reprezentuje vlastnický podíl v akciové společnosti (a.s.). Držitel akcií má právo na díl v majetku a zisku korporace, který se odvíjí od počtu akcií, které vlastní.

*pro zkrácený kontent sleduj instagram @investujsrozumem.

Růst ceny akcií se projevuje zvyšováním hodnoty akcií na trhu, což může být důsledkem růstu zisku společnosti nebo pozitivních vyhlídek do budoucna.

Zvláštní dividendy jsou vydávány jednorázově, například z důvodu prodeje majetku společnosti nebo významného zisku z určité transakce.

Pravidelné dividendy jsou části zisku společnosti, které jsou vydávány akcionářům s určitou pravidelností. 

Historie Akcií

Historie akcií sahá až do 17. století, kdy byly první akcie vydány v Holandsku. Tyto první akcie se používaly k financování obchodních plaveb a následně i válečných kampaní. Postupně se akcie staly populárním způsobem financování firem v Evropě a v Severní Americe.

V 19. století byl význam akcií ještě zvýšen rozvojem průmyslu a rostoucím hospodářským růstem. V této době se také začalo vydávat stále větší množství akcií a vznikaly první burzy, kde se akcie obchodovaly.

V 20. století byl význam akcií dále posílen, jelikož se staly důležitým nástrojem pro investice a finanční plánování. Dnes se akcie obchodují na burzách po celém světě a staly se jedním z hlavních nástrojů pro diverzifikaci portfolia a generování příjmů pro investory.

VÝHODY

  1. Dlouhodobý růst hodnoty: Akcie mají tendenci růst v dlouhodobém horizontu, což může pomoci investorům vybudovat bohatství.

  2. Dividendy: Mnoho akciových společností vyplácí svým akcionářům pravidelné dividendy, což jim umožňuje získávat příjem z jejich investic.

  3. Diversifikace: Obchodování s akciemi umožňuje investorům diverzifikovat své portfolio a zvyšovat tak jeho stability.

  4. Snadný přístup: Dnes je možné obchodovat s akciemi online prostřednictvím různých brokerských služeb, což umožňuje investorům snadný přístup k akciovému trhu.

NEVÝHODY

  1. Riziko: Obchodování s akciemi je spojeno s určitým finančním rizikem, protože ceny akcií mohou kolísat.

  2. Nepredikovatelnost: Akciový trh je nepredikovatelný a může být ovlivněn mnoha faktory, jako jsou ekonomické události, politická situace a jiné.

  3. Vysoká volatilita: Ceny akcií mohou být velmi volatilní, což může vést k velkým ztrátám pro investory, pokud nejsou připraveni na krátkodobé fluktuace cen.

  4. Náročnost na informace: Obchodování s akciemi vyžaduje, aby investoři měli dostatek informací a znalostí o trhu, aby mohli správně rozhodovat o svých investicích.

STOCK-SPLIT

Stock split je proces, při kterém společnost zvyšuje počet svých akcií a snižuje tím hodnotu každé jednotlivé akcie. Cílem stock splitu je většinou zlepšení likvidity akcií a zvýšení dostupnosti pro menší investory, jelikož po snížení hodnoty akcií se cena stává přístupnější pro více investorů. 

Například při 2-for-1 stock splitu každý akcionář dostane dvě nové akcie za každou původní akcii, přičemž cena každé nové akcie bude poloviční než cena původní akcie.


TRŽNÍ KAPITALIZACE

Tržní kapitalizace je zkrácený termín pro hodnotu trhu společnosti, která se počítá jako počet akcií společnosti v oběhu násobený aktuální cenou akcie. Jedná se o ukazatel, který ukazuje, kolik trh oceňuje společnost a její potenciál.


BLUE-CHIP AKCIE

Blue-chip akcie jsou akcie velkých, etablovaných a finančně stabilních společností, které jsou považovány za spolehlivé a dlouhodobě úspěšné investice. Tyto společnosti mají často vysokou tržní hodnotu a většinou patří mezi největší a nejúspěšnější firmy na trhu. 

ZKRATKY

IPO

IPO znamená "Initial Public Offering" a označuje první veřejnou nabídku akcií společnosti na burze. To umožňuje společnosti získat kapitál od veřejnosti a poskytuje investorům možnost investovat do společnosti, která se připravuje na další růst a rozvoj.


P/E

P/E je zkratka pro Price-to-Earnings ratio neboli poměr ceny akcie ku zisku na akcii. Tato metrika ukazuje, kolik investorů zaplatí za každý dolar zisku společnosti a je často používána pro porovnání hodnoty akcií různých společností.